Omtale – Presse

" Det er kunstnere av Stens kvalitet og trofasthet som gjør at man med rette kan si at vi har et kulturliv og at regionen ikke forsvinner ned i den ubevisste populisme som synes å true på alle kanter i dag."...
Åsmund Thorkildsen, intendant v Kunstnernes Hus, 1993.
Dersom man studerer Ragnar Stens lange og hendelsesrike karriere, vil man oppdage en rød tråd; en utrettelig vilje til å utforske maleriets muligheter, til å våge seg ut på tynn is, operere med en egenrådig integritet. Hver utstilling har vært en ytring: dette har jeg forsket i, dette har jeg søkt i, dette har jeg kommet fram til."...
Kristian Klausen, 2007

..."Ragnar Sten er en kunstner som arbeider innen avantgardens tradisjon."... "En av den klassiske avantgardkunstens måter å stille seg på siden av samfunnet på, var ved å være skeptisk til arbeid"..." Ragnar Sten derimot er en arbeidsom kunstner. Som flere av samtidens kunstnere vet han at inspirasjon ikke kan gjøre det vedvarende arbeid overflødig. Ragnar Sten er derfor en kunstner som hele tiden har arbeidet frem mot utstillinger. Han har ikke dyrket kunst som en personlig interesse, som noe som kun har angått ham og en håndfull entusiaster. Han er og har vært en seriøst arbeidende kunstner. Kunst er blitt til kultur gjennom Ragnar Stens innsats. Kultur er et offentlig anliggende. Kultur er kunst som lages i forlengelsen av og i dialog med kunsthistorien, og dens mål er fremvisning i møte med publikum. Kunst er ikke stort uten publikum. "...
Åsmund Thorkildsen, direktør v Drammens Museum, 2003

..."Selv om han har arbeidet seg ferdig med et tema, stopper han ikke opp, men arbeider jevnt med eksperimentering for i denne prosessen å lete seg fram til neste tema. Ønsket er å arbeide videre med store formater, men når overskuddet til dette ikke er tilstede, arbeider han heller med de mindre formatene. Gjennom hele sin karriere har Sten arbeidet på denne måten, prosessen er forrtsatt viktigere enn resultatet, det vil si: letingen er viktigere enn det å finne. Dette betegner på mange måter en kunstner som på ingen måte har stoppet opp for å se seg tilbake, men er hele tiden under utvikling. Han kjenner ingen annen måte." ...
Fredrikke Schrumpf, konservator,  2003

"…Ragnar Sten har som de fleste betydelige kunstnere tidlig sett behovet for å reise ut for å finne en uttrykksmåte, og for hans del gikk veien tidlig på 1960-tallet til Berlin. Der fikk han muligheten til å møte noen av de store etterkrigsmodernisters verker i original, og koblet med en åpen og mottagelig holdning til norsk modernisme i samme tiår, skaffet han seg en inngående og personlig kjennskap til den intenasjonale retning som gjerne kalles Pariserskolen." ...

…"Den utvikling som har skjedd har vært preget av de forskjellige naturinntrykkene han har møtt, og man kan like gjerne finne en amerikansk, frontal løsning tidlig i hans produksjon som sent. Men alltid er det spor etter Pariserskolen i bildene hans, som ligger der som en erindring om den opprinnelige orden han fant tidlig i sitt kunstnerskap. Det er også i denne opprinnelige orden man finner utgangspunktet for Stens spennende arbeid med collage, en teknikk utviklet av Picasso og Braque allerede før første verdenskrig, og som er et av de viktigste grunnlagene for nettopp Pariserskolen." ...
Åsmund Thorkildsen, intendant v Kunstnernes Hus, 1993.